Collonil Nano Complete

Neohodnoceno
 

Impregnační, čisticí a ošetřující pěna na hladké usně a syntetické materiály i Tex membrány

Dostupnost Skladem (1 ks)
275 Kč    
Kategorie Péče o botky Collonil
 

Impregnační, čisticí a ošetřující pěna , na hladké usně a syntetické materiály ,neobsahuje rozpouštědla ,vhodná na TEXové materiály ,absolutně ekologická - není dráždivá a nepoškozuje životní prostředí. Malé nanostruktury tvoří vysoce účinnou ochranu proti nečistotám a vlhkosti. Tento snadno čistitelný efekt umožňuje snadné čištění. Prodyšnost a jemnost materiálu zůstavají zachovány, barvy jsou osvěženy. Nevhodné pro obuv z ovčí kůže. Obsah: 300 ml

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.